ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

tr67 

ผู้บังคับบัญชาระดับ ตำรวจภูธรภาค ๘

  

ผู้บังคับบัญชาระดับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้บังคับบัญชา สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี