พิมพ์
หมวด: บทความ
ฮิต: 5145

 ที่ตั้งและอาณาเขต

 

อำเภอพรหมคีรีตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 39 หมู่บ้าน ได้แก่